Ústava života

  1. Výkon kmenového řádu – volební a právně normativní – by se měl považovat za břemeno uložené Bohem a kódem DNA nositelům kmenového semene, lidem mezi čtrnáctým a čtyřicátým devátým rokem života. Osoby mladší než 14 a starší než 49 let by v souladu s jednoznačnými příkazy kódu DNA měly být zproštěny všech světských povinností, aby se mohli svobodně smát, učit, hrát, milovat Boha a existovat jako Svaté děti Božských rodičů.


My, svobodní muži a svobodné ženy planety Terra, s cílem vytvořit dokonalejší svazek a znovunastolit harmonii druhu, zabezpečit výživu fyzickou i duchovní, podporovat všeobecné blaho všech forem života, zajistit ovzduší pro extatické modlitby a zabezpečit požehnání svobody všem v současnosti žijícím druhům a jejich potomstvu, ustanovujeme a určujeme tuto ústavu pro spojené kmeny zemské.

Článok 1 – Zákony

 1. Boží zákony jsou ve svých principech Biologie a Fyziky Jediným a nejvyšším vládcem planety.
 2. Řízení lidských záležitostí by mělo být založené na tomto základním principu: Miluj Boha a každého živého tvora stejně jako sebe sama. Miluj – vyvíjej se.
 3. Člověk, který zasahuje do harmonie a rytmu přírody či práv jiných lidí či dalších druhů v souladu s Božským plánem, by neměl určovat žádná pravidla.

Článek 2 – Kmeny

 1. Organizování Svobodných mužů a Svobodných žen do malých společenských jednotek s cílem fyzického a duchovního růstu je považováno za základní součást stále se rozvíjejícího Zákona přírody.
 2. Kmeny jsou definovány územím, kolektivně pronajatým Bohem, svobodně zvoleným, individuálním životním stylem kmene a náboženským vyznáním.
 3. Kmeny ustanoví pravidla hry pro řízení vlastního životního stylu a náboženského vyznání. Taková pravidla budou platit pouze na území kmene a nebudou zasahovat do fyzického či duchovního růstu jiných druhů na jejich území.
 4. Velikost území a bohatství přírodních zdrojů, které si pronajme jakýkoliv kmen, by mělo být přímo úměrné počtu členů kmene.
 5. Žádný kmen nesmí čítat více než 360 osob ve věku od 14 let do 50 let.
 6. I když si každý kmen vytvoří svůj vlastní způsob vlády, nesmí dojít k porušení následujcích základních principů:
  1. Žádný z kmenů nesmí vyrábět, či vlastnit zbraně (mechanické, elektrické či chemické) určené k zohavení těla, poškození zdraví, vedení války či donucování jiných vnímajících bytostí.
  2. Policie bude fungovat jako neozbrojený rozhodčí, který bude dohlížet na kmenové hry a izolovat násilí v nouzových případech. Žádná osoba nesmí být činná v policejních či soudních složkách po více než tři roky.
  3. Žádná tajná policie. Žádná tajemství o jiných vnímajících bytostech.
  4. Každý kmen zaručí svobodný a rovnoprávný přístup k životadárným zdrojům energie. Konkurence a uměle vyvolaný nedostatek budou umožněny pouze v životně nutných případech. Souteživé a chamtivé hry by měly být považovány za terapeutická vyjádření archaických impulsů, jako záblesky dřivějších prehistorických epoch.
  5. Výkon kmenového řádu – volební a právně normativní – by se měl považovat za břemeno uložené Bohem a kódem DNA nositelům kmenového semene, lidem mezi čtrnáctým a čtyřicátým devátým rokem života. Osoby mladší než 14 a starší než 49 let by v souladu s jednoznačnými příkazy kódu DNA měly být zproštěny všech světských povinností, aby se mohli svobodně smát, učit, hrát, milovat Boha a existovat jako Svaté děti Božských rodičů.
  6. Žádný kmen nesmí umožnit invazi či omezování soukromého chování v místech odpočinku, svatých či tělech Svobodných mužů a Svobodných žen.
  7. Žádný kmen nesmí zabraňovat nebo jinak omezovat způsob vzdělávání, volný pohyb a svobodnou komunikaci uvnitř a mezi jednotlivci a kmeny.

Článek 3 – Rada všeho života

 1. Záležitosti planety a meziplanetární vztahy budou řízeny Radou všeho života. Rada by měla chránit svobodu všech druhů a jednotlivců na územích členských kmenů a bude jednat jménem Svobodných Mužu a Svobodných žen s nečlenskými kmenovými vládami.
 2. Rokování a zákony Rady všeho života budou závazné pro všechny kmeny.
 3. Rada bude složena z demokraticky zvolených zástupců každého kmene, přičemž každý kmen má jednoho zástupce. Kmenoví zástupci budou organizování v regionálních uskupeních. Rokování a hlasování Rady využije všech dostupných technických prostředků rozšířené komunikace a koordinace informací.
 4. V Radě života budou rovněž zástupci všech ostatních živočišných druhů z této planety a zástupci budoucích generací. Tito mluvčí infrahumánních a superhuánních vývojových forem budou vyvoleni Radou z řad vědců, kteří projevili zájem o potřeby infrahumánních a superhuánních generací, o nichž mají dobré povědomí.
 5. Rada bude koordinovat a harmonizovat fyzický a duchovní růst všech kmenů a druhů a nedá vzniknout žádnému zákonu, který upřednostňuje růst jakýchkoliv druhů či kmene na úkor jiných. Lidské bytosti současné doby, které nepatří mezi kmeny Svobodných mužu a Svobodných žen, budou hodnoceny a uctívány jako přináležející k ostatním druhům.
 6. Zakládajcí vlaná hromada Rady všeho života bude svolána na výzvu čtyřiceti devíti kmenů Svobodných mužu a Svobodných žen, které po dobu jednoho roku udržely územní harmonii v souladu s kmenovou ústavou.

Provázej nás moudrost a požehnání božských rodičů.

Zdroj: Hippy.cz [cz]

Viď tiež:

Značky: , , ,