Deklarace vývoje

 • Fakt, že kdykoli a kdekoli se objeví taková forma vlády, která je destruktivní vůči životu, svobodě a harmonii, pak je přímo organickou povinností mladých príslušníků tohoto živočišného druhu přetvořit starý systém a vytvořit nové společenské struktury. Takové struktury, jež své základy postaví na principech vhodných k ochraně bezpečnosti, štestí i harmonie všech cítících a vnímajících bytostí. Je to boj sil života proti silám destrukce.


Kdykoli se v průběhu organické evoluce objeví známky toho, že proces mutace nenávratně smazává fyzické i psychické svazky, které spojují příslušníky jedné generace s minulostí a nevyhnutelně je směruje k tomu, aby se zařadili mezi ostatní druhy na Zemi, kam je přiřazují zákony Přírody a zákony božské, mravní zájem zaručující harmonii mezi druhy požaduje vysvětlení příčiny mutace. Tyto pravdy považujeme za samozřejmé:

 • Fakt, že všechny druhy jsou stvořeny odlišné, ale sobě si rovné;
 • Fakt, že každý druh je obdařen jistými nezcizitelnými právy;
 • Fakt, že mezi jednotlivci platí Svoboda žití, Svoboda růstu a Svoboda projevu štěstí jejich vlastní cestou;
 • Fakt, že v rámci ochrany těchto Bohem daných práv přirozeně vyplynou sociální struktury, které zakládají svou autoritu na principech Boží lásky a respektu pro všechny formy života;
 • Fakt, že kdykoli a kdekoli se objeví taková forma vlády, která je destruktivní vůči životu, svobodě a harmonii, pak je přímo organickou povinností mladých príslušníků tohoto živočišného druhu přetvořit starý systém a vytvořit nové společenské struktury. Takové struktury, jež své základy postaví na principech vhodných k ochraně bezpečnosti, štestí i harmonie všech cítících a vnímajících bytostí. Je to boj sil života proti silám destrukce.

Genetická moudrost však říká, že dlouhotrvající sociální struktury by neměly být rušeny z nezávažných či pomíjivých důvodů. Extáze mutace je rovnocenně vyvážena bolestí. Veškeré zkušenosti tedy dokazují, že příslušníci druhu raději trpí, dokud se zlo trpět dá, než aby změnily podmínky, na které jsou zvyklí. Avšak jakmile dlouhá řada urážek a utlačování, prokazující stejné destruktivní cíle, ohrozí samé jádro organického života a jemnou harmonii planety, je přirozenou povinností vyloučit tyto ustálené ničivé formy a vytvořit nové nenásilné sociální struktury. Takové bylo pokorné utrpení svobody milujících lidí této planety a taková je nyní potřeba, která od nás žádá zformování nového systému vlády. Historie bílého člověka, člověka bohužel lživého a ustavičně hrozícího, je historií neustálého násilí na harmonických principech přírody. Tento člověk, vychýlený ze správného směru, nyní panuje nad celou planetou a všude, kam vkročí, všude, kam pohlédne, vidí ve všem jen předmět své nadvlády, tyranie materialismu. Je to vláda útočící na laskavé a mírumilovné mládí světa. Pokusme se to ukázat na nekolika faktech, jež předložíme nastupující mladé generaci tohoto světa.

 • To oni rozpoutali neustálou válku proti ostatním živočišným druhům této planety. Ničí a zotročují právoplatnou existenci ptactva, ryb a zvířat na Zemi.
 • To oni rozprostřeli po křehkém těle této Země smrtonosný koberec betonu, asfaltu, železa.
 • To oni všude rozestavěli strašáky bránící mírumilovným lidem jejich přirozenému dědictví po hojnosti a úrodnosti Země a všeho jejího Božího odkazu. To oni vyzdvihují hmotné hodnoty a duchovní degradují.
 • To oni mezi sebou navzájem rozpoutávají války a udržují tak neustálý stav napětí a nenávisti.
 • To oni útočí na barevné rasy lidí a vedou útoky vůči všem mírným národům, neboť vyhlazování a genocida je jejich styl a zvyk.
 • To oni si dělají nároky a práva na osobní vlastnictví této Země a snaží se ji řídit pomocí svých ocelových paží. Znásilňují a ponižují tu Zemi, jež je tak laskavá, že snáší jejich kroky a nese je na sobě. To oni ve své lakotě natáhli všude dráty, mezi poli i mezi zeměmi tak, aby zabránili svobodnému pohybu lidí po Zemi.
 • Ve své touze po neomezené moci rozvinuli a po celé Zemi zavedli systémy povinné výchovy i vyučování tak, aby ho zneužívali ke kontrole a ovládání myšlení mladých lidí a dětí. Ničí tím zároveň jejich přirozenou moudrost, hravost i laskavost.
 • Ve své touze po moci ovládli veškeré prostředky dorozumění a komunikace mezi lidmi, aby se jim podařilo zabránit volnému proudu myšlenek a blokovali tak i všechnu výměnu informací, myšlenek a idejí mírumilovných obyvatel Země.
 • Ve svém strachu vytvořili enormní armády a tajné policie, aby mohli hlídat své národy a kontrolovat soukromí svých obyvatel.
 • Ve své zlosti a nenávisti přinutili a nutí mladé lidi, proti jejich svobodné vůli a přesvědčení, vstupovat do armád a cvičit se pod jejich vedením na zabíjení a vražedné války proti jiným stejně mírumilovným mladým lidem jiných zemí a jiných národů. Ve své lakotě a sobectví vedou prodej i nákup zbraní a udělali z nich základ své ekonomiky.
 • S ohledem jen na svůj vlastní zisk znečistili vzduch, moře, řeky i zemi.
 • Ve své neschopnosti jen oslavují masové násilí, perverzní heroismus válek a vražd, oslavují perverzní sex a sami sebe. Patří jim masové sdělovací prostředky, televize i tisk.
 • Ve svém stařeckém skrblictví a lakotě zavedli všude takový systém, který veškeré výhody dává neschopnému stáří, zatímco životaschopné invenční mládí odsouvá stranou.
 • Všemi možnými způsoby pak vnucují svou uniformitu robotů a ničí jakoukoli rozmanitost, mnohotvárnost, individualitu i nezávislé myšlení.
 • Ve svém opovržení lidmi zavedli takový politický systém, který zaručuje vládu a moc starým a mladé nutí vybrat si mezi umělou konformitou a přizpusobením se tomuto opovrženíhodnému lživému světu, anebo zoufalým vytržením a odcizením.
 • To oni porušují soukromí mladých lidí, barevných lidí i disidentů a na ně svalují veškeré viny. Zatýkají je pro jejich „ilegální“ hledačství a pro jejich myšlenky, pro jejich touhu po rovnoprávnosti a lidském právu. Týrají je opovržlivým způsobem.
 • To oni za peníze získavají zástupy informátorů, donašečů, provokatérů a špehů a rozsévají kolem jen strach a nedůvěru.
 • To oni ve své lakotě podporují výrobu smrtících jedů, dehtů a cukrů, přičemž neúměrně trestají vlastnictví psychedelických látek.
 • Nikdy nepřiznávají své chyby. Bez přestání vytrubují do světa heroismus nenávisti a války.
 • Svými zprávami a reklamou vytvářejí fetiše blyštivé falše, lži, vlastního povýšení a sebechvály.
 • Ve své neuveřitelné šedivosti nutí i ostatní přijímat uniformitu a vypadat stejně. Jeden jako druhý – to je jejich ideál.
 • Jsou znudění a jsou nudní.
 • Nenávidí krásu.
 • Nenávidí sex.
 • Nenávidí sám život.

Varovali jsme se před jejich nespravedlností a slepotou. Směrovali jsme veškeré možné formy naléhání k jejich pokřivenému smyslu pro spravedlnost. Pokusili jsme se je přimět k úsměvu. Předpověděli jsme do detailu teror, který zvěčňují. Avšak oni byli hluší vůči nářku chudých, utrpení barevných, posměchu mladých, varování báníků. Uctívají pouze sílu a peníze, poslouchají pouze sílu a peníze. Avšak my nehodláme nadále hovořit těmito ponurými řečmi. Proto se musíme smířit s genetickou nutností, odpoutat se od jejich bezcitného šílenství a odnynějška je udržovat ta, jako udržujeme zbytek božího stvoření v harmonii, bratrství, i s jejich přebytkem, hrozbou pro život. Proto my, Boha milující, mírumilovní, život milující, zábavu milující ženy a muži voláme k Nejvyššímu soudci Universa, aby zaručil čistotu našich nápadů a zájmů, ve jménu Autority všech cítících bytostí této planety, zprošťujeme se veškeré věrnosti vládě Spojených státům amerických i ke všem ostatním vládám destrukce a totality. Chceme se seskupovat do vlastních svobodných struktur, do přirozených komunit a kmenů lidí stejně smýšlejících, stejně odpovědných; chceme uplatňovat své právo na svůj život a volný pohyb po Zemi; chceme získávat obživu vlastníma rukama i vlastní myslí, a to takovým způsobem, jenž se nám zdá posvátný a čistý. Hlásíme se ke všem Aktivitám a Činům, jež plným právem náleží svobodným mužům a nezávislým ženám, aniž bychom zasahovali do stejných práv ostatních bytostí, tvorů, živocišných druhů a skupin – všech těch, kteří si zde žijí podle svého, tak jako my. A pro podporu této deklarace vývoje, s pevnou důvěrou v ochranu božské Prozřetelnosti a s důvěrou ve schválení našich činů ze strany generací, které přijdou po nás, jejichž jménem hovoříme, svěřujeme si nyní navzájem své Životy, své Štěstí a svou Posvátnou Čest.

Timothy Leary, 14. január 1967

Zdroj: Hippy.cz [cz]

Viď tiež:

Značky: , ,