Čo charakterizuje zámerne, cielene vytvorenú komunitu

Skutočná komunita všeobsažná a akceptujúca

Je všeobsažná a akceptujúca. Individuálne diferencie sú vyzdvihované a oslavované. Ak má komunita nepriateľa, začína strácať ducha pravej komunity. Súťaživosť je vždy výlučná a preto skupina, ktorú ovláda duch súťaživosti, tiež nie je komunitou.


Skutočná komunita všeobsažná a akceptujúca

Je všeobsažná a akceptujúca. Individuálne diferencie sú vyzdvihované a oslavované. Ak má komunita nepriateľa, začína strácať ducha pravej komunity. Súťaživosť je vždy výlučná a preto skupina, ktorú ovláda duch súťaživosti, tiež nie je komunitou.

Je bezpečným miestom

Vytvára bezpečné miesto, kde sa prejavujú dary a priznávajú zranenia i hrdinstvá. „Takmer každý z nás vstupuje do novej skupiny pripravený brániť sa. Akonáhle sa človek cíti dostatočne bezpečne, otvorí sa. Keď sa stane zraniteľný a zistí, že získal na hodnote a vážnosti, stáva sa zraniteľnejší a zraniteľnejší. Ako sa rúcajú bariéry medzi ľuďmi, zvyšuje sa láska a vzájomné prijatie, násobí sa vzájomná intimita, tak sa začína naozajstné uzdravovanie a zmena.“

Je realistická a mnohorozmerná

Je realistická a multidimenzionálna. Každý člen má priestor vyjadriť svoju stránku reality, slobodne prejaviť svoj názor. Keďže komunita povzbudzuje k individualite a k vyjadreniu rozličných uhlov pohľadu je imúnna voči deindividuácii (strate identity v dave). Umožňuje prezentáciu alternatívnych názorov, tak pozitívnych ako i negatívnych a zvažuje ich. V tomto zmysle je odolná aj voči „skupinovému mysleniu“ (manipulácii v skupine).

Pôsobí uzdravujúco

Pôsobí uzdravujúco a konvertujúco, akonáhle ľudia prestanú uzdravovať a obracať druhých. Skupina, ktorá je komunitou spĺňa všetky tri prvky Rogersovej na klienta zameranej psychoterapie – empatiu, kongruenciu i akceptáciu (Rogers, 1995). Nie sú však viazané na vzťah terapeut – klient, ale prejavujú sa vo vzťahoch medzi členmi v skupine i v skupine ako celku.

Je v nej prítomný „duch komunity“

Je v nej prítomný „duch komunity“. Atmosféra pokoja a lásky je tak hmatateľná, že takmer všetci členovia komunity dosvedčujú, že je prítomný duch skupiny. Rogers sa o tomto duchu skupiny zmieňuje ako o „kolektívnej harmonickej duši, takmer duchovnej povahy“.

Je kontemplatívna a introspektívna

Je kontemplatívna a introspektívna. Základným cieľom rozjímania je zvyšovanie uvedomovania si seba a svojho vzťahu k okoliu, a to je kľúčom k múdrosti. Členovia sa postupne učia byť prázdni a otvorení voči Duchu – hovoriť vtedy, keď cítia, že majú rozprávať a byť ticho, keď cítia, že majú mlčať.

Je skupinou samých vodcov

Je skupinou samých vodcov, ktorí sa rovnakou mierou podieľajú na zodpovednosti a záväzku, na udržiavaní komunity a jej ducha. Autorita je decentralizovaná. Scott Peck zavádza pojem “prúd vodcovstva” pre situáciu v komunite, kedy sa jej členovia cítia natoľko slobodne, že prejavujú sami seba a svoje schopnosti presne v príhodnom okamihu rozhodovacieho procesu. A za takýchto okolností je skupinové rozhodovanie veľmi kvalitné a efektívne, je to konsenzuálne rozhodovanie.

Je skupinou, v ktorej sa „bojuje“ s taktom

Je skupinou, v ktorej sa bojuje s taktom. Je omylom sa nazdávať, že v komunite neexistujú konflikty. To, čo je ale diametrálne odlišné je otvorenosť s akou sa riešia, priamosť, s ktorou sa potýkajú s pravými príčinami nedorozumení.

Múdrosť pravej komunity

Múdrosť pravej komunity sa často zdá byť až zázračná. Rogers hovorí o tzv. “premosťujúcej múdrosti skupiny – o výskyte takmer telepatickej komunikácie”. Je to pravdepodobne výsledok slobody vyjadrenia, množstva talentov rôznych ľudí a ich konsenzuálneho rozhodovania. Taktiež komunita predstavuje prostredie pre tvorivú klímu – podnetnosť, bohatstvo nápadov, slobodu a riskovanie, čím umožňuje naozajstnú realizáciu tvorivého potenciálu jednotlivca.

Je skupinou ľudí, ktorí milujú jeden druhého a rastú

Skutočná komunita je skupinou ľudí, ktorí milujú jeden druhého a rastú v stále hlbšom prežívaní vzájomnej lásky.

Zostavila Júlia Halamová

Zdroj: Centrum v sieti [sk]

Značky: